Sinjalizo padrejtësitë duke plotësuar formularin e mëposhtëm!

Sinjalizo

Lëvizja FOL do të shqyrtojë raportimin tuaj në afatin më të shkurtër kohor dhe do të ju informojë në lidhje me hapat e mëtejmë. Posa të dërgoni raportimin, juve do të ju arrijë një email informues për pranimin e rastit në shqyrtim. Garantojmë që të dhënat tuaja do të mbesin konfidenciale.

Për më shumë informata rreth sinjalizimit dhe mbrojtjen e sinjalizuesve në Kosovë, ju lutem klikoni udhëzuesit e më poshtëm:

Rregullore (qrk) - nr. 03/2021 për përcaktimin e procedurës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/9C0F1FAF-4C90-47EE-9CCA-68D7E9C33D93.pdf